Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Cốc Ly 1

Thôn Lùng Xa 1
977513542
thcocly1@bacha.edu.vn